Брошура - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2018

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2018 г.
(ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ)

Заповед на директора за утвърждаване
на училищния план-прием на ПГТЕ "Хенри Форд"

Прием на ученици след завършен 7-ми клас (завършено основно образование)
в държавни училища се реализира съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН

(глава 4 "План-прием" / раздел III).
  Според ЗПУО и прилежащите му наредби балообразуването след 7 клас (завършено основно образование) ще се формира на базата на максимални 500 точки.

  Сборът им се образува  както следва:

           - mах. 400 т. от Националното външно оценяване (тестове по Български език и литература и Математика);
         -
max. 2 х 50 т. от оценките по два предмета (изучавани в 7-ми клас) от Свидетелството за основно образование, определени от Педагогическия съвет на ПГТЕ"Хенри Форд" , превърнати в точки по скала от Наредба №11 - 01.09.2016 г./чл.9 ал.10


Кандидатстване -


Балообразуване -


-


--Максимален бал -


Национално външно оценяване (НВО) - тестове по Математика и Български език и литература

точки от НВО - Български език и литература (х2)

max.
2 х 100 = 200 точки

точки от НВО - Математика (x2)
max.
2 х 100 = 200 точки

точки от оценката по Физика от Свидетелство за завършено основно образование (x1)
max.
1 х 50 = 50 точки

точки от оценката по Информационни технологии от Свидетелство за завършено основно образование (
x1)
max.
1 х 50 = 50 точки

Общо - 500 точки


 
  
Забележки:

   1. Оценките от Свидетелството за основно образование по Български език и литература, Математика, Физика и Информационни технологии , се превръщат в точки по следната скала - Наредба №11 - 01.09.2016 г./чл.9 ал.10:
       
         отличен (6) = 50 точки;
                мн.добър (5) = 39 точки;
                    добър (4) = 26 точки;
                  среден (3) = 15 точки.
   
2. При формиране бала на ученик, който не се е явил на Национално външно оценяване, резултатът от предмета, по който не се е явил, се приема за 0 точки (Наредба №10 - 01.09.2016 г./чл.57  ал.5
).Необходими документи за записване

         1. Свидетелство за завършено основно образование - ОРИГИНАЛ
         2. Служебна бележка с резултатите от НВО - ОРИГИНАЛ
           3. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика
                със заверка от очен лекар за цветоусещане - ОРИГИНАЛ
                    

Допълнителни:

         4. Снимки - 4 бр.
         5. Пощенски пликове с марки - 4 бр.

За повече информация потърсете  контакт с нас на публикуваните телефони.Срокове

20.06-26.06.2018 г. вкл. -


до 03.07.2018 г. вкл. -

04.07-06.07.2018 г. вкл. -


до 12.07.2018 г. вкл. -

13.07-17.07.2018г. вкл. -

19.07.2018 г. -


20.07-24.07.2018 г. вкл. -

до 26.07.2018 г. вкл. -

27.07-30.07.2018 г. вкл. -

02.08.2018 г. -


до 11.09.2018 г. вкл. -
(определя се от директора)

    

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (в училище-гнездо).

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.Графикът за дейностите по приемане на учениците е определен със Заповед РД 09-4135/29.08.2017 г.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню