Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

    ОРГАНИЗИРА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващи обект:  Фитнес зала“ – необорудвана, с обща площ  206 м2,  находяща се под нивото на терена в сградата на учебния корпус на ПГТЕ “Хенри Форд“,  гр. София.
      Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.
    За участие в търга се дължи депозит за участие в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена без вкл. ДДС – 783.00 която се превежда по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:
ЮРОБАНК София, IBAN BG51BPBI79403187841701, BIC BPBIBGSF;
    Депозитът за участие на сключилия договор за наем участник се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция при евентуално неизпълнение от страна на наемателя на задължението за наемна цена или консумативи.
     Консумативните разходи и охраната са за сметка на наемателя и се определят съответно:  
- за студена вода - 2% от фактурата на ПГТЕ (за битови нужди);
- за топлоенергия – не е топлоснабдено;
- за такса битови отпадъци и данък сгради – 2.00 лв. на кв. м. на година;
- охрана – 15 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.
   Наемната цена се заплаща авансово до 10-то число на текущия месец, като се превежда по банкова сметка на ПГТЕ “Хенри Форд“ – гр. София, а експлоатационните разходи се заплащат в срок до края на месеца следващ този, за който са начислени в касата на ПГТЕ „Хенри Форд“.
     Основният и текущият ремонт на помещенията са за сметка на наемателя.
    Разходите за електроенергия се отчитат с електромер, с индивидуална партида, който следва да се прехвърли от наемателя след сключване на договора.
   Търгът ще се проведе на 20.02.2024 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ет. 1 от 10.00 ч.
  До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
- представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
    Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – pgtehford.com, секция „Обяви“.
   Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 19.01.2024 г. до 19.02.2024 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.
   Подаване на документи за участие в търга: от 19.01.2024. г. до  19.02.2024 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.
   За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.


свали заповед
О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“


     ОРГАНИЗИРА повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ „Кухненски бокс към училищен стол“ – необорудван, с полезна площ 127.77 кв. м. при начална тръжна месечна наемна цена 494.00 лв. без вкл. ДДС или 592.80 лв. с вкл. ДДС.
Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.
       За участие в търга се дължи депозит за участие в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена без вкл. ДДС, а именно: 494.00 лв., която се превежда по следната банкова сметка на ПГТЕ „Хенри Форд“:
ЮРОБАНК София, IBAN BG51BPBI79403187841701, BIC BPBIBGSF;
Депозитът за участие на сключилия договор за наем участник се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция при евентуално неизпълнение от страна на наемателя на задължението за наемна цена или консумативи.
Консумативните разходи и охраната са за сметка на наемателя и се определят съответно:  
- за електроенергия - по контролен електромер;
- за студена вода - 2% от фактурата на ПГТЕ (за битови нужди);
- за топлоенергия – 0.3% от фактурата на ПГТЕ;
- за такса битови отпадъци и данък сгради – 2.00 лв. на кв. м. на година;
- охрана – 15 % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.
    Наемната цена се заплаща авансово до 10-то число на текущия месец, като се превежда по банкова сметка на ПГТЕ “Хенри Форд“ – гр. София, а експлоатационните разходи се заплащат в срок до края на месеца следващ този, за който са начислени в касата на ПГТЕ „Хенри Форд“.
    За периода на лятната ваканция от 01.07. до 15.09. наемателят дължи намалена с 50% месечна наемна цена. Основният и текущият ремонт на помещенията са за сметка на наемателя.
   Търгът ще се проведе на 15.11.2023 г. от 9.00 ч. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, зала 102, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ет. 1.
 До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
    - представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
   - да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
 Спечелилият участник следва да съобрази дейността си с изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба № 2/20.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
    Тръжната документация е публикувана на сайта на гимназията – pgtehford.com, секция „Обяви“.
Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 16.10.2023 г. до 14.11.2023 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч., в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“, учебен корпус.
   Подаване на документи за участие в търга: от 16.10.2023 г. до 14.11.2023 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.
   За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.

 О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“
ОРГАНИЗИРА търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост, представляващи следните обекти:
 1. „Ученически бюфет със зала за учители – необорудван, с полезна площ 90,82 кв. м., при начална тръжна месечна наемна цена 468,00 лв. без вкл. ДДС или 561,60 лв. с вкл. ДДС;
2. Кухненски бокс към училищен стол“ – необорудван, с полезна площ 127.77 кв. м. при начална тръжна месечна наемна цена 658.00 лв. без вкл. ДДС или 789.60 лв. с вкл. ДДС.

Срок на наемното отношение – 10 (десет) години.

  
О Б Я В А
 

 
      за прием на ученици в общежитието на ПГТЕ „Хенри Форд“
 
 
  За учебната 2023/2024 година общежитието ще приема ученици от държавни училища, живеещи извън София.
 
        Необходими документи:

 
1. Заявление до Директора на ПГТЕ „Хенри Форд“ /по образец/.
  2. Удостоверения за доходите на двамата родители за 6-месечен период през 2023г.
   (от 01 февруари до 31 юли, включително). В случай, че родителите са безработни, представят служебни бележки от Бюрото по труда в съответното населено място.
3. Служебна бележка от съответното училище, че е записан/а  като ученик за учебната 2023/24     година.
4. Служебна бележка за брат/сестра  под 18 г., от съответното училище.
5. Учениците без родители представят още:
-  копие от смъртен акт на починалия родител;
-  нотариално заверена декларация от живия родител, че няма последващ брак.
               
        Документите се приемат в дирекцията на училището до 31.08.2023 г.
 
        Първо класиране:                                              01 – 05.09.2023 г.
        Обявяване на резултатите:                                07.09.2023 г.
        Настаняване:                                                    11 – 15.09.2023 г.
        Обявяване на свободни места:                          18.09.2023 г.
        Подаване на документи за второ класиране:     19.09 2023 г.
        Обявяване на резултатите:                               20.09.2023 г.
        Настаняване:                                                    21.09.2023 г.
             
        
  Настаняването в общежитието се извършва само в присъствието на родител или настойник (задължително представя нотариално заверено пълномощно).
 
  При наличие на свободни места настаняване се извършва и по време на учебната година.
 
  
В общежитието работят квалифицирани педагози и има на разположение денонощна охрана, учебни зали, кухненски офиси, парно отопление и топла вода.
 
      
 За информация: тел. 02/8221065, 02/8221066 – секретар
 
                                 02/8220023 – възпитатели
 
                                 0879690007 – главен възпитател

О Б Я В А

Позиция "КУРИЕР"

     DHL e водещият глобален бранд в логистичната индустрия с близо  395 000 служители и присъствие в повече от 220 страни и територии по целия свят. DHL Express e част от Deutsche Post DHL Group, чиято мисия е да сведе до нула въгле-родния отпечатък от своята дейност до 2050 г.  В следващите 10 години тя  планира  да инвестира 7 млрд. евро в тази посока.
   DHL Express e обявена за най-добър работодател в Европа - No. 1 Best Workplace™ in Europe за 2023 г. според класацията Great Place to Work®. Компанията е акредитирана и за един от топ работодателите в България според същото проучване.
Търсим да назначим служители на позиция Куриер.

   Отговорности:
• Взима и доставя своевременно клиентските пратки в рамките на обслужвания от него район.
• Дава информация на клиентите относно услугите на DHL и отговаря на въпросите им.
• Предлага услугите на DHL на потенциални клиенти.
• Проверява всички необходими детайли по пратките и подготвя ежедневни описи на извършените доставки. Осигурява правилното нанасяне на данни върху товарителниците на DHL в съответствие с наложените стандарти и установените процедури във фирмата.
• Проверява и осигурява пълни и изрядни придружаващи пратката документи.
• Стреми се да предаде всички входящи пратки в деня на получаването им и докладва непредадените такива пред съответния отговорник в DHL.
• При пратки, заплатени в момента на вземането, води точен отчет на получените суми и ги предава на определения за това отговорник в DHL в деня на вземането им.

  Изисквания:
Свидетелство за правоуправление на МПС без нарушения, кат. B (кат. С е предимство)
шофьорски опит
Умения за работа под напрежение
Умения за планиране и организация
Работа в екип
Основни познания по английски език
 

Позиция "СОРТИРОВАЧ"
(4 часов работен ден, първа смяна)
 
 
  DHL e водещият глобален бранд в логистичната индустрия с близо 380 000 служители и присъствие в повече от 220 страни и територии по целия свят. DHL Express e част от Deutsche Post DHL Group, чиято мисия е да сведе до нула въглеродния отпечатък от своята дейност до 2050 г. В следващите 10 години тя планира да инвестира 7 млрд. евро в тази посока.
   DHL Express e обявена за най-добър работодател в Европа - No. 1 Best Workplace™ in Europe за 2023 г. според класацията Great Place to Work®. Компанията е акредитирана и за един от топ работодателите в България според същото проучване.
Търсим да назначим служител на Сортировач (4 часов работен ден, първа смяна):
   
  Отговорности:
Участва в процеса на обработка на куриерски пратки – сортира куриерски пратки в склада и ги подготвя за транспортиране
Записва информация върху товарителници, опаковъчни листа, списъци с пратки и други документи
Организира приемането, съхраняването и предаването на пратките
Контролира качеството, количеството и комплектността на пратките
Следи за състоянието на пратките и прави предложения при възникнали проблеми
Участва при извършването на инвентаризации в склада и носи материално-отчетническа отговорност
Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му
Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна и аварийна безопасност и санитарно-хигиенните изисквания
Осъществява дейността по съхраняване, транспортиране и доставяне на поверените му пратки, в съответствие с установения за това ред

Компетенции, опит, квалификация:

образователна степен – средно;
валидна шофьорска книжка категория „В”, без нарушения.
базова компютърна грамотност, познания по английски език.
способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
способност да работи ефективно с колегите си;
умения за самостоятелна работа и работа в екип;
умение за поемане на лична отговорност;
отдаденост на работата си, способност да работи добре под напрежение;
лични качества – ориентация към клиента, сръчност, изпълнителност и висока степен на концентрация, съобразителност, отговорност, честност, енергичност, комуникативност.
   
  
Контакти:  Kalina Maneva
HR Support - DHL Express Bulgaria EOOD
5 Мariya Atanasova Str.
1540 Sofia
Bulgaria
Mobile: +359 887557640


О Б Я В А

Обучение „НАСТАВНИК (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)“
По проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 Информираме Ви, че в ПГТЕ „Х.Форд“ се организира курс за обучение на наставници (дуална форма на обучение) за придобиване и усвояване на знания и умения в областта на професионалното образование. Курсът е насочен към работещи във фирми, предприятия, организации, които обучават ученици от 11 и 12 клас и са включени в дуалната система на обучение на професионалните гимназии.
Учебната програма на курса е съобразена с чл. 17, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение и утвърдената със Заповед № РД 09-997/02.04.2019 г. на Министър на образованието и науката.
Назад към съдържанието