Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


О Б Я В А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА
„ХЕНРИ ФОРД” - СОФИЯ,
 ОРГАНИЗИРА търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти – публична държавна собственост, представляващи обекти:

1. Обект № 1 - „Ученически бюфет със зала за учители” – не оборудван, с полезна площ 102 кв. м., разположен в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, ет. 1, при първоначална месечна наемна цена – 623.00 лв. без вкл. ДДС.

2. Обект № 2 - „Места за поставяне на 4 бр. кафемашини“ с обща площ 4 кв. м., с осигурен достъп до вода и ел. енергия. Места за разполагане – 2 бр. в учебен корпус, 1 бр. в лабораторен корпус и 1 бр. в общежитие, при начална тръжна месечна наемна цена – 45.00 лв. без вкл. ДДС за всяко едно място. В цената са включени суми за консумативни разходи за ел. енергия, вода, охрана и такса битови отпадъци.

  Търговете ще се проведат на 30.09.2020 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, учебен корпус, дирекцията, ул. „Хайдут Сидер“  № 8, ет. 2.
1. За обект № 1 – 10.00 ч.
2. За обект № 2 – 11.00 ч.
  До участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, което отговаря на специфичните изисквания:
- да е със съдебна регистрация на територията на София – град или София – област;
- представляващият участника да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- да няма парични задължения към държавата и общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

   Депозитът за участие в търга е в размер на едномесечна наемна вноска по първоначално определената месечна наемна цена с вкл. ДДС и се превежда по следната банкова сметка на
ПГТЕ „Хенри Форд“:

ПОЩЕНСКА БАНКА София
IBAN BG51BPBI79403187841701
BIC BPBIBGSF

   Тръжната документация е публикувана след текста на обявата.

   Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 31.08.2020 г. до 29.09.2020 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч.

  Подаване на документи за участие в търга: от 31.08.2020 г. до  29.09.2020 г. вкл., от 08.00 ч. до 16.00 ч. в дирекцията на училището.

  За допълнителна информация и справки на телефон: 02 822 10 66.  Назад към съдържанието