След 8-ми клас - PGTE ''Henry Ford''

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ - 2017

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС - 2017 г.

Прием на ученици след завършен 8-ми клас (завършено основно образование) в държавни и общински училища се реализира съгласно "Преходни и заключителни разпоредби" на Наредба №10 - 01.09.2016 г./§1 ал.3 на МОН,
която определя ред за приемане на кандидатите по Наредба 11 - 28.03.2005 г.


     
Проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система"


За първи път в България ще се проведе обучение чрез работа на реални работни места (дуално обучение) по трудов договор с водещи автомобилни фирми !!!


Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Автомобилна мехатроника (дуално обучение)
525 01
03
1 паралелка - 2
6 ученици
4 години

      Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -

Електрообзавеждане на електрически превозни средства (ЕПС) за градски транспорт (дуално обучение)
522 0
1 07
1 паралелка - 2
6 ученици
4 години
Специалност -
Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Възобновяеми енергийни източници
522 03 08
0,5 паралелка - 13 ученици
4 години

 

Специалност -

Код -
Брой паралелки -
Срок на обучение -


Топлотехника - отоплителна, климатична, вентилационна  и хладилна техника
522 03 09
0,5 паралелка - 13 ученици
4 годиниКандидатстване -
Балообразуване -

-

-

-


Максимален бал -


Допълнителни критерии за
класиране при равен бал -


по документи
оценката по Математика от Свидетелството за завършено основно образование (x2)
оценката по Български език и литература от Свидетелството за завършено основно образование (x1)
оценката по Физика от Свидетелството за завършено основно образование (x1)
оценката по Информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование (x1)

30


Съгласно ч
л.28 ал.1 от Наредба №11-28.03.2005 г.
, при равен бал на учениците, класирането се извършва по следните критерии:

  * сбор от оценките по Математика (x1), Физика (x1), Български език и литература (x1) и Информационни технологии (x1) от Свидетелството за завършено основно образование;

   * среден успех от Свидетелството за завършено основно образование.
Необходими документи за записване

         1. Свидетелство за завършено основно образование (8-ми клас) - ОРИГИНАЛ
        2. Медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика
                със заверка от очен лекар за цветоусещане - ОРИГИНАЛ
                   

Допълнителни:

         3. Снимки - 4 бр.
         
4. Пощенски пликове с марки - 4 бр.

За повече информация потърсете  контакт с нас на публикуваните телефони.Срокове


03-05.07.2017 г. вкл. -

до 06.07.2017 г. вкл. -

07.07.2017 г. -

10
.07.2017 г. -

11
.07.2017 г. -

до 13.07.2016 г. вкл. -

14
.07.2017 г. -

до 18.07.2017 г. вкл. -

19.07.2017 г. -

20.07.2017 г. -

21.07.2017 г. -

до 26
.07.2017 г. вкл. -


определя се от директора -  
до 04
.09.2016 г. вкл.   

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване


Графикът за дейностите по приемане на учениците е определен със Заповед РД 09-1638/19.10.2016 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню