Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


ПРОЕКТ: BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град”.

ПРОЕКТ: IEE/13/BWI/686/SI2.680174 "Обучение по енергийна ефективност за специалисти в строителния сектор в България" - "BUILD  UP  SKILLS  ENERPRO"

ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще"ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики

                                                          


ПРОЕКТ: 2009-1-BG-LEO03-01865 „Немският опит в професионалното образование и обучение – път към утвърждаване на Европейските стандарти в ПГТЕ „Хенри Форд”


ПРОЕКТ: 2010-1-BG1-LEO01-03259 „Практиката в Германия – новото измерение на професионалното обучение”


ПРОЕКТ: „Какво още (не) знаем за автомобила?” – турският опит в подготовката на кадри в автомобилния бранш – път към повишаване професионалните компетенции на ученици от ПГТЕ „Хенри Форд”


ПРОЕКТ: „Без свободен час”


ПРОЕКТ: „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училището”ПРОЕКТ: BG2005/017-353.10.01 „ИКТ в българските училища”


ПРОЕКТ: „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”ПРОЕКТ: „Синьото гориво – символ на едно европейско партньорство (център за обучение на газови техници)!”ПРОЕКТ: BG051PO001-/07/3.3-83 „Светът принадлежи на най-добрите - на производствена практика в Овергаз!”ПРОЕКТ: Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище”, модул „Спорт в училищеПРОЕКТ: „Обновяване на училищната мебел”
ПРОЕКТ: „Картинг клуб „Хенри Форд” – страст на колела!”
ПРОЕКТ: „Изграждане на учебно-информационен център „Тойота” ”
ПРОЕКТ: „Ремонт и възстановяване на открити спортни площадки на ПГТЕ „Хенри Форд” "
ПРОЕКТ: BG 2004/006.070.01.01.03 „Продължаващо професионално обучение на възрастни (безработни и временно заети) чрез внедряване на интегрирана компютъризирана лаборатория по хладилна, климатична, вентилационна и топлинна техника за теоретична и практическа подготовка”

Назад към съдържанието