Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
НОВИНИ
 
Уважаеми Зрелостници,
 
   Във връзка с предстоящата сесия през месец август, в периода 19-21 август в ПГТЕ"Хенри Форд" ще се проведат консултации с учители по професионална подготовка.

 Дейността е организитана по повод обща подкрепа на учениците, съгласно нормативната уредба и с цел подобряване на резултатите от Държавния зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация.

  Специалностите, на които сме обърнали особено внимание са:

- Автомобилна мехатроника;

- Автотранспортна техника;

- Експлоатация на автомобилния транспорт;

- Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт;

- Топлотехника - отоплителна, климатична и вентилационна.

Успех на зрелостниците!


    
  
ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИЯ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
ПО ЕКОТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА“ В ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“
 
 
  Днес поставяме началото на изграждането на един от 28 Центрове за високи постижения (ЦВП) в българското професионално образование и обучение, които се финансират от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. В основата на идеята за изграждането на тези центрове стои необходимостта да се надгради и разшири обхвата на съществуващите функционалности на професионалните гимназии, така че те в най-пълна степен да могат да осигурят модерна и стимулираща образователна среда, иновативно съдържание и обучение за професиите и уменията на бъдещето, в сътрудничество с всички заинтересовани страни. Това посочи Иван Попов, заместник-изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, на церемонията „Първа копка“ за стартиране на ремонтните дейности по проект „Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ в ПГТЕ „Хенри Форд“. Центровете предстои да поемат лидерска роля на областно ниво по отношение на останалите професионални гимназии, като се превърнат в ядра на регионални образователни екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, висшите училища, бизнеса, местни власти и други образователни институции, за да подготвят качествени професионалисти, отговарящи на нуждите на пазара на труда, и да повишават квалификацията на педагогическите специалисти, но също така, работейки в мрежи, да подпомагат реформите в сферата на професионалното образование и обучение,  създаването на нови знания и модернизиране на българското професионално образование, каза още Иван Попов. Той отбеляза, че допълнителен ресурс в размер на 70 млн. лева от Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, е предвиден за обхващането на тези центрове в мрежа, както помежду им, така и с други подобни центрове на европейско ниво, обмяна на опит, осигуряване на условия за професионална подготовка на ученици от цялата област, повишаване на квалификацията и обмяна на опит между преподавателите.
  Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отбеляза, че подготовката на кадри в областта на професионалното образование е приоритетна задача за МОН. Тя изрази увереност, че практическата подготовка в ЦВП ще подпомогне учениците за плавен преход между практическата подготовка в училище и сериозните ангажименти на пазара на труда. Според нея подобряването на състоянието на учебната база е предпоставка за повече успех. Заместник-министър Михайлова отбеляза, че за професионалните гимназии е изключително важно да работят в тясно партньорство с бизнеса, за да могат да подготвят учениците си така, че да отговорят на нуждите на пазара на труда.
  Инвестицията по проект „Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ е в размер на 3 462 856,12 лв. Финансира се по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели № BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.
  Предвижда се да бъде извършен основен ремонт на сградата на учебна отоплителна централа, на помещения в западното и северното крило и на лабораторен корпус. Ще бъде доставено и монтирано модерно оборудване и софтуер, съответстващи на професионалните направления в гимназията. Изпълнението на инвестицията ще продължи до края на месец май 2026 година. Участниците в събитието посетиха предвидените за модернизиране помещения и лаборатории.
  Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ предвижда да се ремонтират и оборудват 28 професионални гимназии с цел превръщането им в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Ремонтът на образователните институции, модерното специализирано оборудване и обновяването на образователната инфраструктура ще дадат възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование в отговор на изискванията на пазара на труда. Общият размер на финансирането е 96 960 000 лева. ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ ОТКРИ ОЩЕ ЕДИН МОДЕРЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВО С "БОШ  АВТОМОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ"


 ПГТЕ „Хенри Форд“ съвместно с Бош Автомобилно оборудване, водещ национален и световен доставчик на афтърмаркет части, акумулатори, сервизни концепции и услуги за мобилност, откриха своя нов учебен център за подготовка на специалисти в областта на поддръжката и ремонта на леки и тежкотоварни автомобили.
 
• Новият център за обучение на Бош Автомобилно оборудване има за цел да подготви специалисти в областта на поддръжката и ремонта на леки и тежкотоварни автомобили;
 
• Отварянето на центъра е резултат на съвместните усилия и отлично сътрудничество между Бош и ПГТЕ „Хенри Форд“ - София;
 
• Центърът разполага с най-новите технологии в областта на автомобилна диагностика, горивни системи, автономни системи, комфортна електроника, шаси и спирачни системи. В него специалистите от "Бош Автомобилно оборудване" ще провеждат иновативни обучения в областта на електрическата мобилност.

  Реализираният проект, e естествено продължение на отличното сътрудничество между компанията и най-голямото професионално училище на Балканския полуостров, и е поредната стъпка в процеса на интеграция между бизнеса, образованието и науката.
 
  Дейността на Центъра ще бъде насочена към специализирани обучения на преподаватели, ученици и сервизни експерти от автомобилния бранш, които желаят да повишат своята квалификация и познания в сферата на "аутомотив индустрията".
 
  Новият учебен център е финансиран от "Бош Автомобилно оборудване" съвместно с ПГТЕ „Хенри Форд“ и в него са внедрени някои от най-новите технологии в областта на автомобилната диагностика, горивни системи, системи за автономност, комфортна електроника, шаси и спирачни системи. В него компанията ще предлага широка гама обучения, свързани с автомобилните технологии, в следните направления:
 
    • Автомобилна диагностика;
    • Бензинови и Дизелови системи;
    • Шаси и спирачни системи;
    • Комфортна електроника;
    • Алтернативни задвижвания и др.
  
  С откриването на центъра и запознаване с най-актуалните и иновативни тенденции в индустрията, възможностите за провеждане на обучения и придобиване практически опит, на специалисти, преподаватели и ученици, значително се разгръщат.
 
     Следвайки съвременните изисквания в бранша, намеренията на "Бош" са създаване на нови възможности за присъствени и онлайн обучения, насочени към диагностика и ремонт на хибридни и електрически превозни средства.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  В  ПГТЕ "ХЕНРИ ФОРД"
  Системата на дуалното професионално обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат  директно  на пазара, на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока  младежка заетост. В  тази  система  водещ  партньор  на  училищата  е частният сектор, който  не  само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
 В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да подбират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно му прилагане в страната.
  Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ се включва още през 2015г. и в момента половината от учениците обучавани в училището са в дуална форма на обучение.    
  Най-всеобхватният и системно значим проект до този момент е „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който бе изпълнен в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката.
  Визията на проекта включваше устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса, а основната цел беше създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално- професионално образование и обучение в България. В резултат на стартирането на "дуалния модел" в България и широката обществена подкрепа, консолидирана в хода на изпълнението на проект "ДОМИНО", в края на 2018 г. бяха направени законодателни промени, а през 2020г. ПГТЕ „Хенри Форд“ утвърждава постигнатите резултати с включването си в нов 3-годишен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
 
 Дуалната система на обучение подпомогната от проектите „ДОМИНО“ и  „ПДСО“, създават условия за устойчивост и сътрудничество между училищата и бизнеса, с цел качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

 Фирмите партньори на ПГТЕ „Хенри Форд“ подкрепящи успешното прилагане на "дуалния модел" в професионалното образование и обучаващи ученици на реални работни места, за периода  21/22 и 22/23 учебни  години са :

Направление “Транспорт“

- „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД ;
- „Скания България“ ЕООД ;
- „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД ;
- „София Франс Ауто“ АД ;
- „Мото Пфое“ ЕООД ;
- “М-Кар София“ ЕООД ;
- „Дару Кар“ ЕАД ;
- „Ауто Бавария“ ООД ;
- „Дунев Мотор Спорт Р-21“ ЕООД ;
- „Волво Груп България“ ЕООД ;
- „Полмо Авто“ ООД ;
- „Столичен Автотранспорт“ ЕАД .

Направление “Енергетика“
- „Магнум 7“ ООД ;
- „Климаком Инженеринг“ ЕООД ;
- „Топлофикация София“ ЕАД ;
- „Айсберг Интернешънъл“ ЕООД ;
- „Термоклима 2004“ ООД .


 За следващата учебна 22/23 год. ПГТЕ „Хенри Форд“ предвижда да разшири партньорските си отношения с бизнеса, а амбицията на гимназията е трайно утвърждаване на дуално-професионалното образование и обучение в България.

ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

СИГУРНОСТ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ, РАЗВИТИЕ

Трети пореден випуск ученици от ПГТЕ „Хенри Форд“ – София се обучават в дуална форма на реални работни места във фирмите партньори на училището.
  В 11 клас те подписват трудови договори с фирмите и в два дни от седмицата провеждат своята учебна практика  в реална среда, като получават заплата за отработените часове.
  В 12 клас учениците са на работа в сервизите на фирмите вече три дни, а в останалите два се обучават в гимназията.

  За трите години класовете с дуално обучение в ПГТЕ „Хенри Форд“  - София
от един са вече седемнадесет.

Една от фирмите партньори е Порше Интер Ауто БГ ЕООД.
 След завършване на обучението, фирмата назначи на работа ученици, практикували дуална форма в реални условия и доказали високи професионални компетентности и отговорност при изпълнение на поставените задачи.
Назад към съдържанието